Firemní politika


Naše poslání

 • Získání spokojenosti a důvěry našich zákazníku prostřednictvím dodávání kvalitních výrobku.
 • Přispívání k rozvoji společnosti prostřednictvím seriózního rozvoje našich obchodních aktivit.
 • Svým podnikáním se podílet na prosperitě České republiky

Naše principy

 • Nápaditě a originálně přijmout jakoukoli změnu.
 • Podílet se na sdílení informací a aktivně jednat.
 • Pracovat moudře, vždy s rozumem, efektivitou a jasnými cíli.
 • Jednat s vědomím sociální zodpovědnosti společnosti.

Zásady kvality

Společnost UACJ Extrusion Czech s.r.o. usiluje o zlepšování jakosti svých výrobku prostřednictvím účasti všech svých zaměstnanců na procesu řízení kvality a vyrábí produkty tak kvalitní, aby uspokojila potřeby všech svých zákazníku a získala si jejich důvěru.
 • Vytvořili jsme funkční systém řízení kvality za účelem prosazování všech činností souvisejících se zlepšováním kvality.
 • Splňujeme všechny patřičné požadavky na systém řízení kvality dle mezinárodních standardu, snažíme se ho dodržovat a neustále zlepšovat.
 • Stanovili jsme měřitelné cíle kvality, které neustále přehodnocujeme, abychom nadále rozvíjeli politiku společnosti.
 • Usilujeme o to, aby se všichni zaměstnanci ztotožnili s politikou kvality a snažíme se jejich povědomí o kvalitě rozšiřovat.

Zásady bezpečnosti a hygieny práce

UACJ Extrusion Czech s.r.o. plně uznává že bezpečnost a hygiena práce zaměstnanců jsou základem existence společnosti. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hygieny práce je sociální zodpovědností společnosti UACJ Extrusion Czech s.r.o., která vždy jedná tak, aby bezpečnost a hygiena práce zaměstnanců byly na prvním místě při úvahách o aktivitách společnosti.

 • Nenecháváme na pracovištích žádné nebezpečné a škodlivé faktory, aby nedocházelo k pracovním úrazům. Usilujeme o kontinuální bezpečnost a hygienu práce.
 • Splňujeme zákonné požadavky bezpečnosti práce a další relevantní nařízení. Máme stále na zřeteli především bezpečnost a hygienu práce našich zaměstnanců.
 • Pro všechny zaměstnance zajišťujeme nezbytná základní i navazující školení pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce.
 • Prosazujeme vytváření uspokojivého pracovního prostředí, abychom snížili únavu a stres zaměstnanců.
 • Usilujeme o to, aby všichni naši zaměstnanci porozuměli bezpečnosti a hygieně práce a aby v rámci vnitrofiremních vztahu usilovali o zlepšení povědomí bezpečnosti a hygieny práce.

Politika společnosti na ochranu životního prostředí

 • Společnost považuje ochranu životního prostředí v souvislosti s trvalým úsilím o další rozvoj za pevnou součást všeobecné podnikové strategie. Ochrana životního prostředí hraje v celé společnosti významnou roli s ohledem na blaho jeho zaměstnanců a další kvalitu života. Společnost má v úmyslu trvalým působením podporovat ochranu životního prostředí mezi svými zaměstnanci, dodavateli a zákazníky s cílem jeho neustálého zlepšování.
 • Společnost se hlásí ke své sociální odpovědnosti za ochranu životního prostředí ku prospěchu současné i budoucí generace, jakož i ke své povinnosti respektovat zákony a nařízen vážící se k ochraně životního prostředí. Společnost se navíc zavazuje zavádět potřebná opatření směřující ke zmírňování ekologických následku vyvolaných jeho činností ve výrobním procesu s ohledem na jejich technickou a ekonomickou proveditelnost.
 • Společnost roto realizuje další kroky, které vedou k zabránění znečištování prostředí, opatření k ochraně a racionálnímu využití přírodních zdrojů nezbytných pro podnikatelské aktivity kroky směřující k opětovnému zhodnocení vznikajících odpadu Společnost bude přispívat svými aktivitám k dalšímu zlepšování životního prostředí i mimo areál společnosti.
 • Společnost se zavázala, že bude zodpovědným členem společnosti a dobrým sousedem místní komunitě,zveřejní Politiku externím zainteresovaným stranám a také bude školit a obeznamovat s ní veškeré zaměstnance. UACJ Extrusion Czech s.r.o. ve své snaze příkladnou politiku ochrany životního prostředí zajistí prosazení těchto zásad a bude provádět systematickou kontrolu jejich úspěšného uplatňování.
 • Naplňování této schválené "Politiky ochrany životního prostředí" je vyhodnocováno minimálně 1x ročně při přezkoumávání systému environmentálního managementu vedením společnosti.